Regulamin udostępniania informacji na BIP

Regulamin udostępniania informacji publicznej na stronie Biuletynu Informacji PublicznejPaństwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu.

 2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej, zwana dalej stroną BIP, prowadzona jest pod adresem: http://www.psb.bytom.bip-gov.info.pl/bip/

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

 2. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
  ,

 3. BIP- należy rozumieć jako urzędowy publikator teleinformatyczny Biuletyn Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi podstawową formę udostępniania informacji publicznej,

 4. informacji publicznej - należy rozumieć jako każdą informację o sprawach publicznych, o której mowa w art. 1 ustawy,

 5. Administratorze– należy przez to rozumieć dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu,

 6. Redaktorze BIP- należy przez to rozumieć pracownika placówki wyznaczonego do publikowania informacji publicznej na stronie podmiotowej BIP placówki,

 7. rejestrach, ewidencjach i archiwach- należy przez to rozumieć rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone na podstawie przepisów prawa lub aktów wewnętrznych placówki.

§ 3.

1. Zakres przedmiotowy informacji publicznej podlegającej publikacji w BIP określa art. 8 ust. 3 ustawy.

2. Ustala się następujący szczegółowy zakres przedmiotowy informacji publicznej publikowanej
w BIP placówki w oparciu o ustawę:

 1. struktura organizacyjna,

 2. informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 3. ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty,

§ 4.

Administrator zobowiązany jest do:

 1. wyznaczenia redaktora BIP odpowiedzialnego za publikację informacji publicznej
  w BIP w taki sposób, aby zapewnić ciągłość udostępniania informacji publicznej oraz ich aktualność. Wyznaczenie redaktora BIP wymaga formy pisemnej,

 2. podejmowania decyzji o publikacji lub zaniechaniu publikacji danej informacji w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jej zasadności,

 3. ustalenia okresu retencji przetwarzania danych osobowych na stronie BIP, zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu,

 4. przekazywania informacji, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy,

 5. nadzorowania zachowania funkcjonalności BIP,

 6. nadzorowania koordynacji działań redaktora BIP,w tym nad aktualnością
  i zawartością opublikowanych informacji, celem właściwego realizowania obowiązków nałożonych ustawą i rozporządzeniem,

 7. nadzorowania prawidłowego działania systemu BIP, a w razie nieprawidłowości podejmowania działań zaradczych,

§ 5.

Redaktor BIP zobowiązany jest do:

 1. publikacji informacji publicznej w BIP z należytą starannością i w sposób zapewniający aktualność publikowanych informacji,

 2. zgłaszania Administratorowi każdego błędu systemu BIP, jak również wszelkich nieprawidłowości w działaniu systemu BIP, a także powstałych wszelkich wątpliwości co do zawartości BIP w całym jego zakresie,

 3. chronienia swojego hasła dostępu do systemu BIP,

 4. natychmiastowego usunięcia popełnionego błędu redakcyjnego, a w razie problemów do powiadomienia o zaistniałym fakcie Administratora,

 5. poinformowanie Administratora o wystąpieniu błędu technicznego systemu BIP.

§6.

 
Ogólne zasady publikowania informacji publicznej w BIP:

 1. Publikowanie informacji w BIP odbywa się zgodnie z wymogami określonymi
  w ustawie.

 2. Informacje publiczne zamieszczane na stronie BIP nie mogą zawierać reklam oraz niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych
  i zrozumiałych.

 3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 4. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP zamieszcza się komentarz,
  w którym podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączania.

 5. W przypadku publikacji kopii dokumentów, wyłączenia jawności ich fragmentów dokonuje się poprzez skuteczne zakrycie chronionych danych wraz z komentarzem, o którym mowa
  w ust. 4.

 6. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana
  w trybie wnioskowym.

 7. Informacje na stronie BIP dotyczące organizacji pracy placówki uaktualniane są na bieżąco.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl