Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2014 roku

Na postawie § 113 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustalono terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 r. dla absolwentówwszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:

 

Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników

 

a) etap pisemny - 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

technicy - sala 008 (aula)
zasadnicza szkoła zawodowa – sala 304 (świetlica)

 

b) etap praktyczny - od 24 czerwca 2014 r.– dla absolwentów techników

- od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r. – dla absolwentów ZSZ

 

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników w sesji letniej 2013.

Dnia 24 czerwca (wtorek) 2014 r. początek egzaminu godz. 9.00

sala 008 (aula), piszą (180min):

Technik budownictwa 311[04], Technik drogownictwa 311[45],

Technik architektury krajobrazu 321[07].

 

Dnia 25 czerwca (środa) 2014 r. początek egzaminu godz. 9.00

sala 101 piszą (240min):

Technik obsługi turystycznej 341[05].

 

Wykaz przyborów, które zdający może przynieść na etap praktyczny EZ:

- kalkulator, ołówek, gumka, linijka – dla zawodów 311[04], 311[45] oraz 341[05]

- kalkulator, ołówek, linijka, ekierka, gumka, ‎temperówka, kredki ołówkowe - dla zawodu 321[07]

 

Etap pisemny (TZ i ZSZ) i praktyczny (TZ) będzie przeprowadzany
w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śl. 10.

 

ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ Z DOWODEM OSOBISTYM
30 min WCZEŚNIEJ tj. o godz 11.30 dn. 23 czerwca

i o godz 8.30 dn. 24 i 25 czerwca.

 

informacje o wymaganych dokumentach i materiałach w celu przystąpienia do egzaminu zdający mają obowiązek sprawdzić w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2014 roku znajduje się w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

 

Przekazanie przez OKE dyplomów do szkół – 29 sierpnia 2014 r.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl