Nabór na stanowisko urzędnicze.

DYREKTOR PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA-

– ZESPOŁU SZKÓŁ W BYTOMIU

41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10

ogłasza nabór nawolnestanowisko urzędnicze:

Samodzielny referent ds. ekonomicznych

w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 1. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie – średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 4. brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Dodatkowe:

 

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z czynnościami księgowymi,

 2. umiejętność obsługi komputera

c) obsługa programów księgowych Qwant i sQola

d) obsługa pakietu Microsoft Office

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 

1. dekretowaniedokumentówksięgowanie w programie sQola

2. prowadzenie kasy

3. wykonywanieinnychczynności służbowych zleconych przez dyrektora lub

główną księgową w toku bieżącej pracy

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys - CV,

 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobranie w pok. 107),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy na podstawie świadectw pracy,

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, posiadaniu pełnej

zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych oraz

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy

(formularz do pobranie w pok. 107)

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śl. 10, w pokoju nr 107 - I piętro - od poniedziałku do piątku w  godzinach od 900 do 1430 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze”

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą brały udziału osoby, które przesłały oferty drogą elektroniczną lub za pomocą poczty.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do godziny 1000 w dniu 15.02.2017 r.Oferty, które wpłyną do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

IV. Postępowanie kwalifikacyjne:

 

Etap I postępowania: otwarcie ofert - nastąpi dnia 15.02.2017 r. o godz. 1200

 

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śl.10 (pierwsze piętro)

 

Etap II postępowania: rozmowa kwalifikacyjna (odbędzie się dnia 22.02.2017r.)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śl.10 w dniu 22.02.2017r.

Zwrot dokumentów nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania, poprzez wydanie ich bezpośrednio osobom zainteresowanym. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

 

Bytom, dnia 20. stycznia 2017r.

 

 

 

 

Zał.1

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

1. Imię (imiona) i nazwisko .........................................................................................................

2. Imiona rodziców ......................................................................................................................

3. Data urodzenia .........................................................................................................................

4. Obywatelstwo ..........................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ................................................................

     ..................................................................................................................................................

 

6. Wykształcenie .........................................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………….

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)  

..................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

7. Wykształcenie uzupełniające ..................................................................................................

     ..................................................................................................................................................      ..................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ..............................................................................

     ...............................................................................................................................................      .....................................................................................................................................................   (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

     ..............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................. ( np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria .............

nr ...................wydanym przez ............................................................................................

...................................................................dnia....................................................................

lub innym dowodem tożsamości …………………………………………………………

 

……………………… ………………………………………..

(miejscowość i data)         (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Zał.2

 

…………………………………. Bytom, dnia …………………… (nazwisko i imię)

Adres zamieszkania

………………………………….

………………………………….

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

 1. Nie jestem karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie
  postępowanie karne.

 2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych.

 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

 

 

.................................................. (podpis oświadczającego)

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl