„Mam zawód – mam pracę w regionie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Mam zawód – mam pracę w regionie”

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

 

11 stycznia 2012 r. Miasto Bytom podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego jako Liderem Projektu umowę w sprawie realizacji projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie”skierowanego do uczniów szkół zawodowych i techników, realizowanego w partnerstwie ze Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz 29 powiatami i miastami na prawach powiatu z województwa śląskiego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

 

 

Zaplanowane działania:

1. Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad pisania CV i listu motywacyjnego,

 • przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych - autoprezentacja, pokonywanie stresu,

 • podstaw przedsiębiorczości.

2. Zajęcia z doradztwa indywidualnego, mające na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in:

 • scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje,

 • zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności,

 • określi cel zawodowy i sposób jego realizacji.

3. Pakiet wsparcia dla uczestników Projektu, przewidujący:

 • zajęcia pozaszkolne m.in. z matematyki, fizyki, przedsiębiorczości,

 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, podstaw przedsiębiorczości, językowe,

 • kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych,

 • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej,

 • wizyty studyjne u pracodawców

4. Możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Na platformie e-learningowej dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

5. Doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

 

Okres realizacji(aktualnie1.04.2011 - 31.08.2013 r.) zgodnie z opracowywaną korektą wniosku o dofinansowanie ma zostać zmieniony na 1.04.2011 - 31.08.2014 r.

Realizację Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w BYTOMIU zaplanowano w terminie od września 2012 r. do sierpnia 2014 r.

Projekt przewiduje dwa cykle realizacji:

 1. w latach 2012/2013 (ma objąć około 440 uczniów doradztwem grupowym, z czego około 348 ma zostać skierowanych na doradztwo indywidualne),

 2. w latach 2013/2014 (ma objąć około 240 uczniów doradztwem grupowym, z czego około 187 ma zostać skierowanych na doradztwo indywidualne).

 

Szkoły objęte projektem:

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna

2. Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych:

 • Technikum nr 9,

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7,

3. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych:

 • Technikum nr 4,

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3,

4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:

 • Technikum nr 6,

5. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:

 • Technikum nr 1,

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,

7. Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących:

 • Technikum nr 5,

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5,

9. Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół:

 • Technikum nr 2

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2.

 

 

Warunki udziału w projekcie

 

 1. O udział w Projekcie może ubiegać się uczeń, który (po 1 września 2012 r.) w momencie złożenia deklaracji uczestnictwa oraz podpisania umowy uczestnictwa spełnia łącznie następujące warunki:

 1. kształci się w szkole biorącej udział w Projekcie;

 2. jest uczniem:

- dwuletniej szkoły zawodowej lub

- drugiej lub trzeciej klasy trzyletniej szkoły zawodowej lub

- drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum;

 1. nie był uczestnikiem ww. Projektu w poprzednim roku szkolnym objętym Projektem;

 2. nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

 1. Uczeń ubiegający się o udział w Projekcie (kandydat) jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

 1. formularza zgłoszeniowego do Projektu,

 2. oświadczenia dotyczącego danych osobowych,

 3. wypełnionej osobiście ankiety rekrutacyjnej, badającej m.in. poziom motywacji do udziału w Projekcie.

 1. W przypadku zakwalifikowania się kandydata do udziału w projekcie niezbędne jest także złożenie przez kandydata deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz zawarcie przez niego z miastem umowy uczestnictwa.

 

Obowiązki uczestników projektu:

 1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są w szczególności do:

 1. uczestnictwa w minimum 16 (na 24 planowane) godzinach zajęć z grupowego doradztwa zawodowego;

 2. uczestnictwa w minimum 4 (na 9 planowanych) godzinach zajęć z grupowego doradztwa indywidualnego pod warunkiem przygotowania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego,

 3. uczestnictwa w przynajmniej jednej wizycie studyjnej u pracodawcy,

d) systematycznego uczestnictwa w minimum jednej formie wsparcia realizowanej w ramach pakietu wsparcia.

Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych tj. w szczególności w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem

Uczestnicy Projektu mają obowiązek brania udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl