Budowlanka - cała naprzód! - reportaż

"Budowlanka - cała naprzód!" Pod takim hasłem nasza Szkoła zrealizowała projekt współfinansowany przez EFS, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

 

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia uczniów PSB-ZS, jak również lepsze przygotowanie ich do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wyposażenie w kompetencje zgodne z potrzebami rynku pracy.

W ramach tych działań,w okresie od lutego 2010 r. do stycznia 2012, przeprowadzone zostały w szkole nieodpłatne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dodatkowe, rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.Uczestniczyli w nich uczniowie, mający problemy w nauce, trudności materialne oraz inni, zainteresowani rozwijaniem wiedzy w zakresie kształcenia zawodowego i ekspresji kulturalnej. Zajęcia zostały zorganizowane w różnych formach (warsztatowe, fakultatywne, koła zainteresowań, wycieczki turystyczne) z uwzględnieniem innowacyjnych metod nauczania, dlatego projekt zakładał również zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do jego realizacji.

 

Reportaż przedstawia uczestników projektu "Budowlanka cała naprzód!", który został zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Zachęcamy do oglądania !

 

http://www.youtube.com/watch?v=KwNgO6KsTgQ

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl