Komunikaty w sprawie Egzaminów Zawodowych

Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

 

 

Na postawie § 113 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustalono terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2015 r. dla absolwentówwszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:

 

Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: techników

a) etap pisemny - 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

technicy i osoby poprawiające egzamin - sala 008 (aula)

b) etap praktyczny - 16 czerwca 2015 r. (wtorek)– dla absolwentów techników: Technik budownictwa 311[04], Technik architektury krajobrazu 321[07] oraz dla osób poprawiających egzamin.
Początek egzaminu godz. 9.00, sala 008 (aula).

 

Wykaz przyborów, które zdający może przynieść na etap praktyczny EZ

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz:

- kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – dla zawodu 311[04],

- kalkulator prosty, ołówek, gumka techniczna, linijka, ekierka, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe – 12 kolorów - dla zawodu 321[07]

 

Etap pisemny i praktyczny będzie przeprowadzany
w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śl. 10.

 

ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ Z DOWODEM OSOBISTYM 30 min WCZEŚNIEJ tj. o godz 11.30 dn. 15 czerwcaoraz o godz 8.30 dn. 16 czerwca.

 

informacje o wymaganych dokumentach i materiałach w celu przystąpienia do egzaminu zdający mają obowiązek sprawdzić w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 roku znajduje się w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

 

Przekazanie przez OKE dyplomów do szkół – 28 sierpnia 2015 r.

 

 

Na podstawie § 113 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) ogłasza terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe:

 

  • Część pisemna 22 czerwca 2015r. (poniedziałek)

zgłoszeni do egzaminu uczniowie w kwalifikacjach B.5; B.18; R.21

piszą o godzinie 10.00 w sali 008 (aula) - czas trwania egzaminu – 60min.

 

zgłoszeni do egzaminu uczniowie w kwalifikacjach B.6; B.33

piszą o godzinie 12.00 w sali 008 (aula) - czas trwania egzaminu – 60min.

 

zgłoszeni do egzaminu uczniowie w kwalifikacjach B.7

piszą o godzinie 14.00 w sali 008 (aula) - czas trwania egzaminu – 60min.

 

  • Część praktyczna dla kwalifikacji z dokumentacją (B.33) 23 czerwca 2015r. (wtorek) godz. 13.00 w sali 008 (aula)


Terminarz części praktycznej dla kwalifikacji z wykonaniem ustala się indywidualnie dla poszczególnych zdających.

Część praktyczna:

2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 minut - godz. 9:00 i 15:00 (B.5, B.6, B.7)
3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 minut - godz. 8:00, 12:00 i 16:00 (R.21).

Czas trwania kwalifikacji B.18 to 210min.

Egzamin dla uczniów odbywa się będzie w trakcie roku szkolnego.

Etap pisemny (TZ i ZSZ) w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śl. 10.

Etap praktyczny (TZ i ZSZ) dla kwalifikacji z wykonaniem będzie przeprowadzany w BOE Bytom (ul. Żeromskiego 42, Zespół Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d

 

 

ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ Z DOKUMENTEM ZE ZDJĘCIEM
30 min WCZEŚNIEJ

 

informacje o wymaganych dokumentach i materiałach w celu przystąpienia do egzaminu zdający mają obowiązek sprawdzić w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

Komunikat Dyrektora OKE w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawododzie w 2015 roku znajduje się w witrynie internetowej http://oke.jaworzno.pl

 

 

 

 

 

Komunikat w sprawie wymaganych dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2015 roku.

 

 

Absolwenci i uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych zdający etap pisemny -
15 czerwca oraz
22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

 

Na egzamin (część pisemna) zdający przynosi ze sobą wyłączniepióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem.

 

Osoby zdające dn. 22 czerwca 2015r.mogą mieć kalkulator prosty.

 

 Absolwenci i uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników zdający etap praktyczny z dokumentacją -
16 czerwca oraz 23
czerwca 2015 r. muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

 

Na egzamin (część praktyczna) zdający przynosi ze sobą długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz:

- kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – dla zawodu 311[04],

- kalkulator prosty, ołówek, gumka techniczna, linijka, ekierka, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe – 12 kolorów - dla zawodu 321[07]

- długopis, kalkulator prosty, linijka - dla kwalifikacji B.33

 

 

Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i technikum, zdający część praktyczną z wykonaniem muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

 

 

Przypominamy, że:

 Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl