Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku

Na podstawie § 113 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) ogłasza terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe:

 

 

  •     od 26 maja do 7 lipca 2014 r. (część pisemna 16 czerwca),

zgłoszeni do egzaminu uczniowie klas: 1e – ZSZ oraz 2c i 2b – TZ a także osoby poprawiające wynik egzaminu w kwalifikacjach B.5; B.18; R.21

piszą 16.06.2014 (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali 008 (aula) - czas trwania egzaminu – 60min.

 zgłoszeni do egzaminu uczniowie klasy: 2e – ZSZ (egzamin w kwalifikacji B.6)

piszą 16.06.2014 (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali 008 (aula) - czas trwania egzaminu – 60min.

 

 

Terminarz części praktycznej dla wszystkich kwalifikacji ustala się indywidualnie dla poszczególnych zdających.


Egzamin dla uczniów odbywa się będzie w trakcie roku szkolnego.

Etap pisemny (TZ i ZSZ) w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śl. 10.

 

Etap praktyczny (TZ i ZSZ) będzie przeprowadzany w BOE Bytom (ul. Żeromskiego 42, Zespół Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d

 

 

 

ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ Z DOKUMENTEM ZE ZDJĘCIEM
30 min WCZEŚNIEJ

 

informacje o wymaganych dokumentach i materiałach w celu przystąpienia do egzaminu zdający mają obowiązek sprawdzić w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

Komunikat Dyrektora OKE w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawododzie w 2014 roku znajduje się w witrynie internetowej http://oke.jaworzno.pl

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl