Egzamin zawodowy "stary" - informacje

Tutaj znajdziesz informacje o egzaminie zawodowym.

 

O egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe - "stary"

 

Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Egzamin jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego i przeprowadzany jest dla absolwentów:

  • zasadniczych szkół zawodowych  
  • techników.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych i techników.


Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w naszej szkole w czerwcu, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.


Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

 

Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

  • etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
  • etapu praktycznego.


Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z etapu pisemnego:

  • z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,


2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.Etap pisemny egzaminu zawodowego


Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

  •  w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
  •  w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.


Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający.


Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut.

Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.Etap praktyczny egzaminu zawodowego


Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.


Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych różni się od egzaminu dla absolwentów techników.

Etap praktyczny

  • dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
  • dla absolwentów techników


Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, które w zależności od zawodu, którego dotyczy obejmuje:

1. opracowanie projektu realizacji określonych prac, albo
2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,  zwanych „pracą egzaminacyjną”.


Wyniki ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z elektronicznego odczytania wypełnionej przez zespół egzaminacyjny karty obserwacji. Wyniki ustala okręgowa komisja egzaminacyjna po elektronicznym odczytaniu wypełnionej karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.

 

 

ZA: http://oke.jaworzno.pl

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl