Zjazdy Absolwentów I - VII (lata 1962-1991)

Spotkania koleżeńskie

Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1947 r., otrzymując dyplomy technika budowlanego. W warunkach powojennych byli to uczniowie, którzy program nauczania realizowali w skróconym dwuletnim terminie. Pierwsze roczniki z pełnego trzyletniego liceum ukończyły szkołę w rok później.
Musiało upłynąć kilka lat, aby w trudnych czasach powojennej odbudowy znaleźć sposobność na odświeżenie wspomnień i odczucie potrzeby zintegrowania środowiska, które rozpoczynało zawodową edukację w murach Państwowych Szkół Budownictwa. Pierwsze grupy inicjatywne, które podejmowały się organizacji spotkań koleżeńskich powstawały spontanicznie. Sama zaś idea okresowych spotkań mających w następnych latach przekształcić się w zjazdy absolwentów, potwierdziła zasadność tego przedsięwzięcia...

 

Powoli rodziły się zinstytucjonalizowane działania, których sens wyznaczała potrzeba identyfikacji środowiska budowlanego ze szkołą i jej problemami. Preludium do pierwszego zjazdu były "Bale Budowlanki" organizowane przez Bratnią Pomoc /1947 - 49/ oraz spotkania w listopadzie 1950 r. i czerwcu 1955 r.
W pamięci uczestników pozostawiły one trwały, emocjonalny ślad.
Wśród pierwszych organizatorów inicjujących powyższe przedsięwzięcia byli m.in. J. Walus,
L. Hesse, K. Nowicki, S. Grabowski, J. Kosturkiewicz, R. Bejnarowicz, M. Kret, K. Kiczka,
C. Markiewicz, J. Dąbrowski, C. Ostrowski, J. Barta, T. Dziubdziela, H. Michalak.
I Zjazd Absolwentów
Był to zjazd absolwentów Liceum Budowlanego i Drogowego z lat 1947-1951.
Odbył się w marcu 1962 r. Wśród organizatorów znaleźli się między innymi:
S. Adamek, K. Gogołkiewicz, J. Łatasiewicz, O. Łuckiewicz, A. Peszko, R. Zarzycki i inni.
Wziął w nim również udział twórca Państwowych Szkół Budownictwa i zarazem pierwszy dyrektor inż. Karol Machalski. Przybyło około 200 absolwentów.
II Zjazd Absolwentów
Po trzech latach od pierwszego oficjalnego zjazdu, absolwenci spotkali się ponownie
w listopadzie 1965 r. w związku z obchodami 20-lecia istnienia szkoły. W Komitecie Organizacyjnym oprócz inicjatorów z 1962 r. znaleźli się również: F. Gałązka, B. Loska, J. Maj,
L. Markiewicz, M. Piotrowski, J. Wawer, L. Wojciechowski i inni. Na zjeździe tym powołano stałą grupę inicjatywną z zadaniami organizacji kolejnych spotkań powiększającego się z każdym rokiem środowiska budowlanego.
Stawało się to tym ważniejsze, gdyż w 1970 r. miało przypaść 25-lecie istnienia szkoły.
III Zjazd Absolwentów
Uroczystości jubileuszowe 25-lecia odbywające się w maju 1971 r. uwieńczone zostały aktem nadania Technikum Budowlanemu i Zasadniczej Szkole Budowlanej imienia "Powstańców Śląskich". Aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał uczestnik powstań śląskich, członek Rady Państwa, poseł ziemi bytomskiej, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Katowicach - gen. Jerzy Ziętek. To doniosłe dla szkoły wydarzenie zbiegło się również
z 50 rocznicą III Powstania Śląskiego. Z rąk powstańczych kombatantów szkoła otrzymała także nowy sztandar ufundowany staraniem komitetu rodzicielskiego. Zaproszeni goście reprezentujący władze polityczno - administracyjne miasta i województwa, kuratorium, przedsiębiorstwa przemysłowe, instytucje i organizacje uczestniczące w obchodach oraz członkowie komitetu organizacyjnego i wyróżniający się nauczyciele otrzymali okolicznościowe gwoździe upamiętniające "srebrne gody" Budowlanki, które zostały wbite w drzewce ufundowanego sztandaru.
Do organizatorów uroczystości jubileuszowych i równolegle z nimi odbywającego się III Zjazdu Absolwentów należeli między innymi, obok dyrektora szkoły K. Laburdy i przedstawiciela absolwentów S. Adamka, następujący zaangażowani w pracę absolwenci, pracownicy szkoły i przedstawiciele komitetu rodzicielskiego: J. Borowik, K. Gogołkiewicz, K. Kozera, O. Łuckiewicz, S. Martyna, M. Ostapczyk, T. Pająk, A. Peszko, M. Piotrowski, A. Sagański, J. Szymański,
L. Wojciechowski, R. Zarzycki, P. Zemyr.
IV Zjazd Absolwentów
Spotkanie w związku z 30- leciem szkoły odbyło się w maju 1976 r. Tradycyjnie już grono organizatorów zjazdu powiększyło się o nowych współpracowników, dla których pięcioletnia cykliczność kolejnych spotkań wyznaczała gotowość podjęcia nowych działań, przyjmujących coraz szerszy zakres inicjatyw. Szkoła pod kierownictwem dyrektora mgr inż. Mariana Ostapczyka wypracowywać zaczęła trwałe związki międzypokoleniowe, a same zaś spotkania na kolejnych zjazdach stawały się podsumowaniem pracowitych, codziennych zabiegów, przez które absolwenci wspomagali szkołę w bieżących przedsięwzięciach.
Do grona oddanych sprawie PSB absolwentów, czynnie integrujących środowisko budowlane dołączyli: S. Mercik, A. Nowak, J. Janowiec, K. Kaczmarek i inni.
V Zjazd Absolwentów
W maju 1981 r. mury Budowlanki gościły po raz kolejny uczestników zjazdu, tym razem z okazji 35 - lecia Technikum Budowlanego.
Komitet Organizacyjny pracujący pod kierownictwem M. Piotrowskiego i S. Adamka oraz dyrektora szkoły M. Ostapczyka wspierali w przygotowaniach liczni absolwenci, pracownicy szkoły oraz członkowie komitetu rodzicielskiego. Byli wśród nich m. in. K. Gogołkiewicz,
Z. Jaworski, E. Koniarek, M. Ligarski, O. Łuckiewicz, B. Nowak, T. Pająk, H. Piela, J. Wawer,
L. Wojciechowski, R. Zarzycki, B. Ziaja, P. Zemyr.
Uroczystości rozpoczęły się od posiedzenia rady pedagogicznej z udziałem aktualnych i byłych nauczycieli i pracowników szkoły, po czym wszyscy goście udali się do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbywała się część oficjalna zjazdu. W godzinach popołudniowych wszyscy przenieśli się na teren szkoły, spędzając czas w towarzyskim gronie, aż do późnych godzin nocnych.
VI Zjazd Absolwentów
Odbył się w maju 1986 r. Komitet Organizacyjny Obchodów 40-lecia Technikum Budowlanego, kierowany tak jak przed pięcioma laty przez przewodniczącego M. Piotrowskiego oraz S. Adamka i dyrektora M. Ostapczyka wspomagali: J. Cieślak, K. Gogołkiewicz, A. Jaskóła,
S. Krzyżanek, M. Ligarski, S. Martyna, S. Mercik, A. Nowak, H. Michna, J. Okoń, A. Peszko,
J. Wawer, C. Wolny, R. Zarzycki - tworząc aktyw organizacyjny zjazdu.
Program uroczystości zjazdowych rozpisany został podobnie jak w 1981 r.
Bezsprzecznym sukcesem organizacyjnym była nie tylko sama oprawa imprezy, lecz również podjęcie decyzji o powołaniu do życia Stowarzyszenia Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa, przy równoczesnym powrocie do historycznej nazwy szkoły.
VII Zjazd Absolwentów
Odbył się on w maju 1991 r. i stał się nie tylko kolejnym rocznicowym spotkaniem, lecz również podsumowaniem pracy powstałego w 1988 r. Stowarzyszenia Absolwentów PSB.
Zjazd poprzedziły wielomiesięczne przygotowania czterech komisji:
organizacyjnej, gospodarczej, pomocy szkole, historycznej. Wyłonione one zostały spośród absolwentów, nauczycieli i pracowników administracji. Było to największe z dotychczasowych przedsięwzięć zjazdowych. Rozpoczęła je uroczysta msza św. w kościele św. Barbary, po czym
w auli szkolnej odbyła się część oficjalna i towarzyska.
Imprezę urozmaicał festyn, zawody sportowe i zabawy zręcznościowe, zwiedzanie szkoły, spotkania kuluarowe itp. Przebieg zjazdu został zarejestrowany na taśmie video.
Komitet organizacyjny liczył ok. 50 osób czynnie zaangażowanych w przygotowania. Większość
z nich jest także współtwórcami uroczystości zjazdowych na 50 - lecie Państwowych Szkół Budownictwa i członkami zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PSB.